Kilkenny

Kilkenny, Ormonde Street

5 ORMONDE STREET, KILKENNY, IRELAND